ما مدیران فردا
وبلاگ دانشجویان مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
چت باکس


4-  ساخت ماتریسی برای انطباق با کدامیک از شرایط زیر ساخته نشده است ؟

1) سازمان مجبور باشد با عوامل محیطی گوناگون مانند مهارت فنی عالی یا تقاضای مشتری خود را انطباق دهد.

2) نیاز به ارتباطات میان افراد و گروهها از ظرفیت ساختهای موجود فزونی یابد.

3) فشار هزینه ها و نیاز به عملکرد عالی و مشارکت بیشتر نیروی انسانی را طلب کند.

4) وحدت فرماندهی لازمه موفقیت در انجام فعالیتهای سازمان باشد.

5- کدامیک از فرضهای زیر درباره بلندی ساخت سازمانی نادرست است؟

1) افزایش توانائیهای مدیران، منجر به ساخت تخت تر می شود.

2) هنگامی که مدیران، کارکنان را نادان و تنبل بدانند، ساخت بلند انتخاب می شود.

3) هنگامی که بیشتر مدیران برای کسب قدرت می کوشند ساخت سازمانی بلندتر می شود.

4) رضایت شغلی کارکنان در ساختهای بلند بیشتر از ساختهای تخت است.

6- مکانیزم کنترل در سیستمهای سازمانی به وسیله :

1) سیستمهای داده (Inputs) صورت می گیرد.

2) سیستمهای ستاده ها (Outputs) صورت می گیرد.

3) سیستمهای فرآیند (Process) صورت می گیرد.

4) سیستمهای بازخور (Feedback) صورت می گیرد.

 7- برای جلوگیری از خود بیگانه شدن افراد در سازمان تدابیری به کار می برند. کارآترین تدبیر در سطح فردی کدام است ؟

1) گسترش شغلی (Job Enlargement)

2) گردش شغلی (Job Rotation)

3) غنای شغلی (Jon Enlargement )

4) گروههای کاری منسجم (Integrated Workteams)

8-  براساس نظر مینتزبرگ (Mintzberg) بوروکراسی ماشینی زائیده ............

1) تسلط متخصصان ستاد فنی و اعمال ضابطه های دقیق است.

2) تسلط بخش عالی بر کل سازمان است.

3) تسلط بدنه عملیاتی در سازمان است.

4) تسلط بروکراتها در سازمان است.

9-  از جمله ویژگی های بروکراسی موارد زیر را می توان نام برد :

1) تقسیم کار، رسمیت زیاد، ماهیت غیر شخصی و استخدام بر اساس شایستگی

2) سلسله مراتب مبهم در اختیارات و تنظیم برنامه خدمتی برای کارکنان

3) جدایی و متمایز نساختن زندگی شخصی و سازمانی از یکدیگر، رسمیت کمتر

4) شایسته سالاری، ماهیت شخصی و تخصصی گرایی ، رسمیت متوسط

10- کدام مورد جزو ویژگی ای برجسته ادهوکراسی نمی باشد؟

1)  گروههای کاری موقت                              2) تمرکز در اختیارات

3) مسئولیت بخش اقتضایی                              4) قوانین و ضوابط محدود

11-  یکی از مزایای سازمان بر مبنای وظیفه یا هدف .........

1) ایجاد حوزه های قوی تخصصی در سازمان است.

2) ایجاد واحدهای غیر متمرکز در سازمان است.

3) تصمیم گیری و خط مشی گذاری سریع است.

4) ایجاد واحدهایی است که سریعاً تغییرات محیط پاسخ می دهند.

12- ارزیابی عملکرد سازمان براساس نوع تولیدات یا خدمات در کدامیک از مبانی سازماندهی ساده تر و صحیح تر انجام می گیرد؟

1) مبنای ارباب رجوع یا مشتري                          2) مبنای نوع توليد

3) مبنای وظیفه یا هدف                                      4) مبنای منطقه جغرافیایی

13- سازمان ماتریسی یا خزانه اي(Matrinx Organization) ترکیبی از سازمان ............. و سازمان ................. می باشد.

1) بر مبنای پروژه – بر مبنای تولید

2) بر مبنای وظیفه  - بر مبنای پروژه

3) بر مبنای تولید – بر مبنای تولید

4) بر مبنای هدف – بر مبنای وظیفه

 14- در کدامیک از ساختارهای زیر به طور نسبی از نیروی انسانی بیشترین استفاده به عمل آمده و به نیازهای محیط سریعتر پاسخ داده می شود؟

1) ساختار پروژه ای                                      2) ساختار متداخل

3) ساختار مبنا وظیفه ای                                4) ساختار ماتریسی یا خزانه ای

15- زمانی که متخصصان ستاد فنی و تحلیلگران آن بر سازمان تسلط یابند کنترل ها از طریق ضابطه های دقیق اعمال شده ................. به وجود می آید.

1) بوروکراسی حرفه ای                                2) بوروکراسی نماینده

3) بوروکراسی ماشیني                                   4) بوروکراسی وظیفه ای

16- براساس اصل پیتر (peter principle ) .....

1) انتصابات در سازمان براساس شایستگی صورت می پذیرد.

2) روند ارتقای کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه می یابد که به حد بی کفایتی برسند.

3) شایستگی کارکنان باید براساس اصول طبقه بندی مشاغل ارزیابی شود.

4) سازمانها از سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمی کنند.

17- از جمله مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی .................. و ................ است.

1) قرار دادن افراد ناشایسته در پستهای کلیدی و تقویت رابطه سخت کوشی و پاداش

2) قرار دادن افراد ناشایسته در پستهای کلیدی و تضعیف رابطه سخت کوشی و پاداش

3) عدم حساسیت به مسائل فردی و انعطاف در رفتار

4)انحراف در شخصیت و قبول مسئولیت

18- سازماندهی یکی از وظایف ...................... مدیر است.

1) دوره ای                   2 ) مستمر                         3) یکباره                            4) همیشگی

19- از محاسن مدیریت بر مبنای هدف ........................... است.

 1) عدم حمایت کافی مدیریت عالی

2) عدم هدایت کافی پیشرفت کار در جهت کسب اهداف مورد توافق

3) بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد کارمند

4) تأکید بیش از حد بر مکاتبات

20- کدامیک از ساختارهای زیر ساخت پروژه ای و ساخت وظیفه ای را در بر دارد؟

1) ساخت مبنا جغرافیایی                                        2) ساخت ماتریسی با خزانه ای

3) ساخت مبنا عملیاتی                                           4) ساخت مبنا مشتری

21- کدامیک از موارد زیر با منظور چندگانه آموزش، تأمین نیرو از داخل، طراحی شغل و ایجاد انگیزه توسط مدیریت به کار گرفته می شود؟

1) ساده سازی کار Job simplification

2) توسعه شغل Job Enlargement

3) تقویت شغل Job Enrichment

4) گردش شغل Job Rotation

22- طبق اصل وحدت فرماندهی در یک سازمان :

1) نباید چند رئیس باشد.

2) یک کارمند نباید از چند رئیس پیروی کند.

3) هر واحد یا اداره باید یک رئیس داشته باشد.

4) تمرکز اختیارات و مسئولیت در رأس سازمان باشد.

23- نظریه های مکتب کلاسیک مدیریت عبارتند از :

1) مدیریت عملی – رفتار گرایی – روابط انسانی

2) مدیریت عملی – نظریه سیستم ها – وظیفه گرایان

3) مدیریت عملی- وظیفه گرایان – بوروکراسی

4) بوروکراسی – مدیریت علمی – نظریه سیستم ها

24- کدام گزینه تعریف کاملتری از سازماندهی را ارائه می دهد؟

1) سازماندهی فرآیندی است که در آن تقسیم کار بین افراد سازمان و گروههای کاری به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

2) سازماندهی فرآیندی است که در آن تقسیم کار و هماهنگی میان افراد به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

3) سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و هماهنگی میان افراد به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

4) سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار و برنامه ریزی افراد و گروههای کاری و هماهنگی بین افراد به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

25- تفویض اختیار در تعریف عبارتست از :

1) اینکه مدیر قسمتی از اختیارات خود را به زیردستان واگذار کند.

2) اینکه مدیر اختیارات خود را به زیر دستان واگذار کند.

3) اینکه مدیر زیردستان را در امور دخالت دهد.

4) اینکه مدیر زیردستان را طرف مشورت خود قرار دهد.

26- مهمترین دستاورد تفویض اختیار در سازمان عبارت است از :

1) آزاد شدن مدیر برای مطالعات فردی.

2) سرعت بخشیدن به تصمیم گیری بدون مطالعات قبلی

3) ایجاد حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در زیردستان

4) افزایش سرعت تصمیم گیری بدون نیاز به مشورت با مدیران عالی

27- واحد صف مأمور:

1) فراهم آوردن وسایل پیشرفت و تسهیل کار واحدهای ستاد هستند.

2) اجرای دستورات رؤسای ستاد هستند.

3) اجرای عملیات مربوط به هدف سازمان هستند.

4) نظارت بر واحدهای ستاد هستند.

28- علل لزوم استقرار واحدهای ستاد عبارتند از :

1) استفاده از خدمات تخصصی و کمکی                          2) حفظ تعادل و توازن سازمانی

3) تثبیت مسئولیت سازمانی                                               4) تقسیم مسئولیت سازمانی

29- سازمان بر مبنای وظیفه و سازمان بر مبنای پروژه به همراه هم ............... را به وجود می آورند.

1) سازمان بر مبنای وظیفه                                   2 ) سازمان ماتریسی

3) سازمان بر مبنای منطقه                                   4 ) سازمان با گروههای متداخل

30- پارکینسون انگیزه گسترش و تورم بوروکراسی را ....................

1) توسعه اقتصادی جوامع صنعتی می داند.

2) سیاستهای اشتغال می داند.

3) تمایل مدیران به داشتن مرئوسان بیشتر و ایجاد وظایف کذب می داند.

4) توسعه واحدهای تولیدی قلمداد می کند.

31- گزینه صحیح را انتخاب فرمایید.

1) پاسخگو بودن در مقابل دو رئیس ، مزیت بزرگ سازمان ماتريسي است.

2) انعطاف پذیری سازمان ماتریسی ، مزیت بزرگ آن است.

3) تمرکز در تصمیم گیری ، مزیت بزرگ سازمان ماتریسی است.

4) سازمان ماتریسی باعث ایجاد وفاداری نسبت به سازمان می شود.

32- اکثر سازمان های بازرگانی از کدامیک از ساختارهای سازمانی زیر استفاده می کنند :

1) سازماندهی بر مبنای جغرافیایی                             2) سازماندهی بر مبنای وظایف

3) سازماندهی بر مبنای محصول                                4) سازماندهی بر مبنای تنوع کالا

33- یکی از مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی ................ است.

1) تقویت رابطه میان سخت کوشی و پاداش

2) ترغیب به قبول مسئولیت

3) حساسیت نسبت به مسائل فردی

4) قرار دادن افراد ناشایسته در پستهای کلیدی

34- وحدت فرماندهی یعنی :

1) اینکه اختیارات دستور دادن به کارمند باید مختص به مدیر باشد.

2) اینکه برای اجرای برنامه واحد باید مدیر وجود داشته باشد.

3) اطلاعات و تعهد ناشی از توافقهای مدیر با کارکنان.

4) اینکه خط فرمان یا مسیر دستور بر حسب اهمیت از مقامات بالا سازمان شروع به کارمندان جزء آن ختم می گردد.

35- سه مرحله فرآیند سازماندهی در کارها و فعالیتها عبارتند از :

1) تقسیم کار، تعیین اهداف، دسته بندی عمومی فعالیتها

2) تعیین هدف، طراحی کارها- دسته بندی عمومی فعالیتها

3) دسته بندی فعالیتها، هدفگذاری- تقسیم کار

4) طراحی کارها، دسته بندی، ایجاد ارتباط میان پشتها

36- ماکس وبر، قدرت ............... را در سازمان مشروع می داند؟

1) اطلاعات                       2) شخصی                       3) قانونی                    4) کاریزما

37- این ادعا که کارکنان سازمانها تا آنجا در مراتب ارتقا پیدا می کنند که به حد بی کفایتی برسند در اصل ................... مطرح شده است؟

1) پیتر                                              2) سلسله مراتب

3) عدم تمرکز                                  4) وحدت فرماندهی

38- این نظریه که کارها متناسب با زمانی که می توانند اشغال کنند گسترش می یابند تحت چه اصطلاحی در مدیریت مطرح شده است؟

1) اصل پیتر                                    2) قانون پارتو

3) قانون پارکینسون                         4) مهار گسیختگی بوروکراسی

39- نظریه های مکتب کلاسیک، علاوه بر بوروکراسی و مدیریت علمی کدامند؟

1) بر مبنای هدف                           2) دموکراسی

3) فرآیندي، اطلاعاتی                    4 ) فرآیندی ، اصول گرایان

40- اختیار عبارت است از داشتن قدرت کافی برای .....................

1) تحریک درونی برای نیل به مصرف برونی

2) توانایی ایجاد انگیزه درونی در افراد

3) حق صدور دستور و به اجرا درآوردن آن به کمک پاداش یا تنبیه

4) میزان تبعیت زیردستان از مدیر

41- عدم تمرکز، انعطاف پذیری، روابط افقی ، پاسخگو بودن به تغییرات محیط، موقتی بودن و حداقل مقررات رسمی از خصوصیات ساختار ................... است.

1) ادهوکراسی (سازمان ویژه موقت)

2) بوروکراسی بخشی (واحدهای مستقل)

3) بوروکراسی حرفه ای (تخصصی)

4) بوروکراسی ماشینی (مقررات)

42- رعایت اصل تخصص گرایی در سازماندهی و طراحی شغل موجب ................. شدن کار و افزایش .................. می شود.

1) عملی – اثربخشی                              2) عملی- کارآیی

3) جزء – اثربخشی                                4)جزء - کارآیی

43- ملاک اصلی تشخیص واحدهای صف و ستاد در هر سازمان .............. آن سازمان است.

1) واحدهای اداری و مالی                      2) واحدهای پشتیبانی

3) واحدهای خدماتی                             4)هدف اصلی

44- هنگامی که ............. مدیران برای کسب قدرت می کوشند ساخت سازمانی چگونه          می شود؟

1) بیشتر، بلندتر             2) بیشتر، تخت تر                  3) برخی ، بلندتر           4) اکثر، تخت تر

45- مکتب روابط انسانی معتقد بود که مدیریت باید توجه خود را به ............ تمرکز دهد.

1) تشکیلات                                    2) افراد

3) مشتریان                                      4)متغیرهای فیزیکی

46- برای غنا بخشیدن به یک شغل، از ..................... استفاده می شود.

1) تجزیه عمودی                             2) تجزیه افقی

3) تلفیق عمودی                               4) تلفیق افقی

47- نتیجه تجزیه و تحلیل شغل عبارت است از :

1) تهیه شرح شغل، ویژگیها، مهارتها و شرایط احراز

2) شرح شغل و مشخصات شغل

3) شرایط و خصوصیات لازم جهت احراز و تصدی مشاغل

4) نام شغل، خلاصه شغل، شرح  وظایف و مسئولیت ها

48- توسعه شغلی عبارت است از افزایش ............... در یک شغل

1) امکان پیشرفت شاغل

2) تنوع کار و آموزش

3) وظایف و مسئولیت های عمودی بیشتر

4) وظایف و مسئولیت های همسطح بیشتر

49- واحدهای صفی :

1) بیشتر در مسائل تصمیم گیری کل شرکت می کنند.

2) به طور غیر مستقیم در جهت حصول به اهداف تلاش می کنند.

3) بیشتر به مسائل جزء در سازمان می پردازند.

4) به طور مستقیم در جهت حصول به اهداف سازمانی تلاش می کنند.

50- هدف اصلی غنی سازی شغل عبارت است از :

1) افزایش امکانات شلغلی

2) افزایش حقوق و دستمزد

3) افزایش حیطه نظارت

4) تقویت انگیزه و افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان و مدیریت

51- برای تعیین پیچیدگی سازمانی باید چه ابعادی از سازمان را در نظر داشت؟

1) اندازه سازمان – ارتفاع هرم سازمانی – نمودار سازمانی

2) تقسیم وظایف – سلسله مراتب- پراکندگی سازمانی

3) تقسیم وظایف – حیطه نظارت – تعداد کارکنان

4) حیطه نظارت تعداد مدیران سطوح عالی – پراکندگی سازمانی

52- عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی عبارتند از :

1) محیط، استراتژی، اندازه، تکنولوژی و قدرت

2) محیط، اهداف، اندازه ، تکنولوژی و قدرت

3) محیط، استراتژی ، اهداف، اندازه، تکنولوژی

4) محیط، استراتژی ، اهداف ، اندازه ، قدرت

53- مکتب کلاسیک ها بر کدام مورد تأکید دارد؟

1) انسان                        2) ساختار                    3) کار                      4) نظام

54- عوامل متشکله (organicational structure) از دیدگاه رابینز کدام اند؟

1) پیچیدگی – تمرکز – رسمیت

2) تمرکز و عدم تمرکز- رسمیت – محیط

3) رسمیت – قدرت - اختیار

4) مسئولیت – پیچیدگی – رسمیت

55- در کدام گزینه تفاوت بین عدم تمرکز و تفویض اختیار روشنتر بیان شده است؟

1) در هر دو اعطای اختیار مطرح است ولی در عدم تمرکز نوع اختیارات است.

2) تفویض اختیار بیشتر جنبه شخصی دارد و عدم تمرکز جنبه سازمانی.

3) در تفویض اختیار، مقام بالاتر از اختیارات مربوطه را تفویض می کند، برخلاف عدم تمرکز.

4) در عدم تمرکز اختیارات بیشتری تفویض می شود.

56- برای جلوگیری از خود بیگانه شدن افراد در سازمان بایستی تدابیری به کار رود. در سطح فردی مؤثرترین شیوه کدام است؟

1) غنای شغلی Job Enrichment

2) گردش شغلی Job Rotation

3) گروههای منسجم کاری Integrated Team Work

4) گسترش شغلی Job Enlatgement

57- عوامل مؤثر در سازماندهی کدام اند؟

1) استراتژی – تکنولوژی- محیط

2) استراتژی- خط مشی – محیط داخلی

3) رویه ها- خط مشی – محیط خارجی

4) کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه

58- ساختهای سازمانی که کمتر بر ضوابط قواعد تأکید دارند چه نام دارند؟

1) بوروکراسی                                     2) وظیفه ای

3) گروههای متداخل                           4) سازمانهای ادهوموکراسی (ویژه موقت)

59- سازمانی که دارای ساختار ماشینی با رسمیت بالا، تمرکز تصمیم گیری ، واحدهای بسیار، مرزبندیهای متعدد، تعدادی شغلهای هماهنگ کننده و برنامه ریزی است در محیطی فعالیت می نماید که آن محیط ................ است.

1) ثابت و ساده                                       2) ثابت و پیچیده

3)با ثبات و پیچیده                                    4) ساده و بی ثبات

60- زمانی که محیط ساده و ناپایداری آن زیاد باشد، چه ساختاری بهتر عمل می کند؟

1) ارگانیک                                             2) ماتریسی

3) مکانیکی                                              4) پروژه ای یا خزانه ای

61- از کدامیک از عبارات زیر مفهوم «انضباط » استنباط می گردد؟

1) اجازه صدور دستور و به اجرا درآوردن آن

2) اختیار دستور دادن به کارمندان

3) اطاعت و تعهد ناشی از توافقهای مدیر با کارکنان

4) قرار گرفتن هر چیز وهر شخص در جای خود

62- به زعم پارکینسون :

1) اثر بخشی عبارت است از بهره وری به اضافه کارآیی

2) بسیاری از مدیران در عوض توجه به هدفهای سازمانی به هدفهای شخصی توجه دارند.

3) تفاوت مدیریت و رهبری در کوشش برای تحقق هدف سازمان است.

4) رهبری موفق رهبری مؤثر هم هست.

63- کاربرد این اصل عملاً با مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط در سازمان در تناقض است.

1) اصل تخصص                                    2) اصل تمرکز

3) اصل حیطه سرپرستی                          4) اصل وحدت فرماندهی

64- میزان پیچیدگی هر سیستم بستگی به ..................... دارد.

1) تعداد عناصر سیستم و میزان تعامل بین عناصر آن

2) تعداد عناصر تشکیل دهنده سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم

3) میزان تعامل بین عناصر و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم

4) ویژگیهای هر یک از عناصر سیستم و تعداد روابط بین عناصر

65- در کدامیک از طرحهای سازمانی اصل وحدت فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی نقض   می گردد؟

1) ماتریسی                 2) منطقه عملیات                3) نوع عملیات                 4) وظیفه ای

66- اگر با مطالعه کار بتوانیم بهترین شیوه انجام کار را به دست آورده و بر آن اساس شغل را طراحی کنیم، از چه روشی طراحی شغل بهره گرفته ایم؟

1) توسعه شغل                                    2) چرخش شغل

3) مهندسی شغل                                 4) غنی سازی شغل

67- واحدهای سازمانی در کدامیک از ساختارهای زیر مستقل نبوده و برای انجام هدف نهایی نیازمند یکدیگرند؟ ساختارهای :

1) ادهوکراتیک                                2) پروژه ای

3) هرمی                                           4) ماتریسی یا خزانه ای

68-سازمان ماتریسی معمولاً تلفیقی از سازماندهی پروژه و ................... است.

1) محصول                   1) وظیفه ای                      3) زمان                       4) ارباب رجوع

69- مؤثرترین شیوه در سطح فردی برای جلوگیری از خود بیگانه شدن افراد در سازمان ، ............. است.

1) غنای شغلی Job Enlargement

2) گسترش شغلی Jon Enlargement

3) گردش شغلی  Job Rotation

4) شرح شغل  Job Description

70- اساس سازماندهی بر دو اصل استوار است این دو اصل کدامند ؟

1) تقسیم کار و هماهنگی

2) تفویض اختیارات و هماهنگی

3) تقسیم کار و تفویض اختیارات

4)هماهنگی و بسیج منابع و امکانات

71- هر گاه در سازمان، ستاد های پشتیبانی نقش غالب و مسلط را پیدا کنند و کنترل از طریق تفاهم بین اعضای سازمان اعمال شده و انعطاف از ضوابط و مقررات وجود داشته باشد ساختار ................... ایجاد می گردد.

1) ادهوکراسی                                       2) بوروکراسی منعطف

3) سازمان بخشی                                    4) بوروکراسی حرفه ای

72- هنگامی که مدیران، کارکنان را ناآگاه، تنبل و مسئولیت گریز بدانند، کدام نوع ساخت سازمان را انتخاب می نمایند؟

1) مسطح                          2) بلند                           3) متداخل                      4) پروژه ای

73- از جمله ویژگیهای مهم طراحی کلاسیکی سازمان کدامند؟

1) عدم تمرکز کم- رسمیت کم – پیچیدگی زیاد

2) عدم تمرکز کم- رسمیت کم- پیچیدگی زیاد

3) تمرکز زیاد – رسمیت زیاد – پیچیدگی زیاد

4)تمرکز زیاد- رسمیت کم – پیچیدگی زیاد

74- ساختاری که یک هسته مرکزی، مسئول برقراری ارتباط با واحدهای تأمین کننده خدمات اساسی سازمان است را ساختار ................... می نامند.

1) خزانه اي                       2) شبکه ای                    3) وظیفه ای                      4) تیمی

75- شکل گیری سه جریان ................... در طی سالهای 1900 تا 1950 جدا از هم در عین حال مرتبط با یکدیگر باعث تشکیل مکتب مدیریت کلاسیک شد.

1) مدیریت علمی، نظریه اداری و نظریه بوروکراسی

2) علم مدیریت، نظریه اداری و نظریه بوروکراسی

3) علم مدیریت، نظریه اداری و نظریه ادهوکراسی

4) مدیریت علمی، نظریه اداری و نظریه ادهوکراسی

76- چه نوع ساختاری برای شرایط زیر مناسب است؟

«محیط داخلی پیچیده و نامطمئن ، محیط خارجی دائم در حال تغییر، دوایر سازمانی به شدت به یکدیگر وابسته، اطلاعات در سطوح عمودی و افقی پردازش و رد و بدل می شود».

1) ماتریس                                            2) جغرافیایی

3 ) وظیفه ای                                         4) برحسب محصول

77- ویژگی های طراحی ساختار سازمانی عبارتند از :

1) رسمیت – پیچیدگی – تمرکز                            2) قدرت- اختیار - رسمیت

3) محیط – استراتژی – تکنولوژی                          4) حیطه نظارت- قدرت- رسمیت

78- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1) در سازمان بر مبنای عملیات، به تعداد وظایف تخصصی، واحد ایجاد می کنیم.

2) در سازمان بر مبنای پروژه ، به تعداد پروژه های موجود، واحد مستقل ایجاد می کنیم.

3) در سازمان ماتریسی ، به تعداد پروژه های موجود، خزانه تخصصی ایجاد می کنیم.

4) در سازمان بر مبنای منطقه عملیات، به تعداد محصولات تولیدی، واحد ایجاد می کنیم.

79- ایجاد انگیزه در کارکنان را با نیاز به توفیق ، شناخت، مسئولیت پذیری و رشد کمال را .................. در آنها برآورده می سازد.

1) چرخش شغلی Job Rotation

2) غنی سازی شغلی Job Enrichment

3) مهندسی شغلی Job engineering

4) توسعه شغلی Job enlargment

80 - کدامیک از اصول فایول بر ضرورت اجرای برنامه واحد توسط مدیر واحد تأکید دارد؟

1) وحدت فرماندهی                                   2) وحدت مدیریت

3) انضباط                                                   4) تمرکز

81- بدون توجه به بعد ایستا و پویای محیطی، هر چه محیط از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد، ساختارها برای آنکه با عدم اطمینانهای محیطی برخورد نمایند، بیشتر حالت ................ به خود  می گیرند.

1) کاملاً متمرکز                                          2) نیمه متمرکز

3) عدم تمرکز                                              4) شبکه ای

82- در سازمان بر مبنای ......... امکان لوث مسئولیت و گناه عدم انجام امور را به دوش سایر واحدها انداختن بیشتر است.

1) تولید (عملیات)                    2) مشتری                     3) منطقه                           4) وظیفه

83-  طبقه بندی براساس اولویت بازار شبیه طبقه بندی بر حسب ............. است و گاهی شبیه طبقه بندی بر حسب .............. است.

1) زمان – فرآیند                                       2) مشتری – محصول

3) وظیفه – مناطق جغرافیایی                      4 ) ماتریسی – پروژه ای

84- در مکتب مدیریت علمی انسان و سازمان با دید ............... مورد بررسی قرار می گیرد.

1) انسانی                           2 ) علمی                     3 ) مکانیکی                        4) منفی

85- در سازمان های غیر رسمی معمولاً اختیارات به صورت .............. جریان پیدا می کند.

1) افقی یا از پائین به بالا                                 2) عمودی

3) یک طرفه                                                  4) گروهی

86- ساختار سازمانی وقتی تعیین و تصویب شد :

1) قابل تغییر نیست.

2) قابل تغییر است.

3) معمولاً نیاز به تغییر ندارد.

4) به صلاح است که هر چند وقت یک بار تغییر کند.

87-وحدت دستور دهی (یا فرماندهی) از دیدگاه مدیریت یعنی :

1) برای اجرای برنامه واحد باید فقط یک مدیر دستور بدهد.

2) سایر مدیران ارشد هم می توانند دستور دهند.

3) هر مدیری که شایسته و لایق است می تواند دستور دهد.

4) دستور دهی از طرف چند مدیر لایق مانعی ندارد.

88- هدف از بکارگیری نظام بوروکراسی در سازمان ها چیست؟

1) برقراری دستورالعمل، مقررات، رویه ها و شرح وظایف و مسئولیت ها است.

2) جلوگیری از به کارگیری مقررات.

3) به انگیزش درآوردن کارکنان.

4) حذف سلسله مراتب اداری .

89- کدامیک از موارد زیر در تعریف سازماندهی صحیح است؟

1) فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آنان به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

2) راهنما و حدودی است که تصمیم های آتی، باید در محدوده آن اتخاذ و معین شوند.

3) برنامه جامع، واحد و کاملی که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تضمین می گردد.

4) جریان عملیات را در مدیریت مشخص می سازند و یک برنامه زمان بندی شده برای انجام فعالیت های آتی هستند.

90- از دید «ادهوکراسی » چه هنگام سازمان مطلوب است؟

1) از بخش های بوروکرات ها دائمی تشکیل یافته باشد.

2) از بخش های وظیفه ای تشکیل یافته باشد.

3) از گروه ها ویژه تخصصی تشکیل یافته باشد.

4)هیچ کدام.

91- کدام یک از گزینه های زیر مهم ترین انتقاد وارد شده بر بروکراسی وبر را بیان می کند؟

1) حیطه نظارت را نقض می کند.                        2) به عامل انسانی توجه نمی کند.

3) به تخصص توجه نمی کند.                             4) وحدت فرماندهی را نقض می کند.

92-  کدام گزینه ، گام اصلی در سازماندهی تلقی می شود؟

1) تدوین هدف ها و برنامه ها

2) محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

3) ارزیابی برنامه ها از نظر کیفی

4) تعیین فعالیت های عمده برای رسیدن به هدف های تعیین شده

93- بین مدیریت منابع انسانی و سازماندهی کدام رابطه صحیح تر است؟

1) مدیریت منابع انسانی مقدم بر سازماندهی است.

2) مدیریت منابع انسانی ارتباطی با سازماندهی ندارد.

3) مدیریت منابع انسانی موازی سازماندهی است.

4) سازماندهی مقدم بر مدیریت منابع انسانی است.

94- ابعاد ساختاری سازمان بیانگر ویژگی های درونی یک سازمان هستند. آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمان ها را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد. مهم ترین این ابعاد عبارتند از :

1) 1- متغیرهای محتوایی محیط  2  - تکنولوژی  3- اندازه    4- هدف ها   5- فرهنگ  6- نوآوری   7- روابط بین دوایر

2) 1- تصمیم گیری   2-  ارتباطات   3- تعادل و همکاری    4- آزمون و خطا  5- گروه

3)1-  اندازه  2- تکنولوژی سازمانی  3- محیط   4- هدف ها و استراتژی  5- فرهنگ

4) رسمی بودن 2- پیچیدگی  3- متمرکز بودن  4- تخصصی بودن  5- سلسله مراتب

95- بلندی ساختار سازمانی با حیطه نظارت .............

1) رابطه مستقیم دارد                                    2) رابطه ای ندارد

3) رابطه معکوس دارد                                 4) به شرايط بستگی دارد

96- انواع ساختار سازمانی عبارتست از :

1) ماتریس ، پروژه ، بوروکراتیک، ادهاکرانیک، آنتروپرنیوریال و ...

2) بر مبنای وظیفه ، بر مبنای مشتری، بر مبنای منطقه جغرافیای و ...

3) وظیفه ای ، جغرافیایی

4)  بر مبنای تقسیم کار، وظیفه ای

97- این انتقاد بر نظریه بوروکراسی «وبر» وارد است که :

1) «وبر» مجذوب جنبه های رسمی سازمان شده ایجاد سازمان غیررسمی را امری اجتناب ناپذير می داند.

2) «وبر» مجذوب روابط گروهی شده و وجود سازمان رسمی را مانع توسعه روابط گروه ها         می داند.

3) «وبر» مجذوب جنبه های رسمی سازمان شده و به الگوها و روابط غیر رسمی که در سازمان رسمی نضج می گیرد، توجه نداشته است.

4) «وبر» مجذوب نیروی کاریزماتیک مدیر بوده، قدرت قانونی را برای اداره سازمان کافی      نمی داند.

98- در سازمان ماتریسی :

1) اصول سلسله مراتب و وحدت فرماندهی تحکیم می شود.

2) اصل هماهنگی تسهیل می شود.

3) اصول سلسله مراتب و وحدت فرماندهی کاملاً تقض می شود.

4) نمی توان سلسله مراتب و وحدت فرماندهی را حذف کرد.

99- اگر سازمان دارای ساختار بلند باشد :

1) حیطه نظارت وسیع و کنترل نزدیک و ملموس است.

2) حیطه نظارت کمتر و کنترل نزدیک و ملموس است.

3) حیطه نظارت کمتر و کنترل تلویحی است.

4) حیطه نظارت وسیع و کنترل تلویحی است.

100- کدامیک از جملات زیر در توضیح «بوروکراسی حرفه ای» که توسط مينتزبرگ مطرح شده است، صحیح است ؟

1) سازمان تحت تسلط و کنترل بدنه عملیاتی سازمان است.

2) سازمان تحت تسلط بخش عالی قرار می گیرد.

3) سازمان تحت تسلط بخش میانی قرار می گیرد.

4- متخصصان ستاد فنی و تحلیل گران آن، بر سازمان تسلط دارند.

101- زمانی که محیط ساده و ناپایداری آن زیاد باشد، چه نوع ساختاری مناسب تر است؟

1) مکانیکی                     2 ) پروژه ای                    3 ) ماتریسی                      4) ارگانیک

102- ساختار ماتریسی ، ترکیبی از ساختار بر مبنای ................. و ساختار بر مبنای ...................      می باشد.

1) وظيفه – وظیفه جغرافیایی                                   2) عملیات – منطقه جغرافیایی

3) وظیفه – پروژه                                                  4) محصول – پروژه

103- در ساختار 5 بخشی هنری مینتزبرگ، هنگامی که نیروهای ستاد پشتیبانی نقش اصل را بازی می کنند، ساختار شکل ................ به خود می گیرد.

1) ادهوکراتیک                                               2) بوروکراتیک ماشیني

3) بوروکراتیک حرفه ای                                  4) بخشی

104- درجه پیچیدگی سازمان را می توان بر حسب ............... اندازه گرفت .

1) تفکیک کارها در سطح افقی ، پیچیدگی سازمان در سطح عمودی، پیچیدگی سازمان از نظر پراکندگی واحدها

2) تعداد واحدها و دفاتر، درصد نیروی کار که در خارج از مرکر اصلی کار می کنند، تعداد کارکنان غیر ماهر

3) سلسله مراتب اختیارات، کنترل، ارتباطات و هماهنگی، تعداد مدیران، نوع مأموریت ، تعداد متقاضیان ورود به سازمان

4) کارهای واگذار شده به افراد غیر متخصص، تعداد کارهای تکراری و یکنواخت، غیبت های روزانه کارکنان.

105- انتقادهای وارده بر نظریه «بوروکراسی» «وبر» عبارتند از :

1) ایده آل بودن بوروکراسی ، عدم امکان عقلائی عمل کردن اشخاص، عدم توجه به جنبه های غیر رسمی سازمان، مکانیکی بودن بوروکراسی.

2) عدم تفکیک اداره از سیاست، عدم توجه به کارایی، عدم توجه به تخصص

3) توجه به اثربخشی، سیاسی کردن اداره، بی توجهی به اصل سلسله مراتب

4) کاهش نفوذ مقامات اداری، عدم توجه اداره به عنوان یک حرفه، تخصص گرایی

106- سازمان ماتریسی ترکیبی از :

1) سازمان بر حسب پروژه و سازمان بر حسب وظیفه یا تخصص است.

2) سازمان بر حسب پروژه و سازمان بر حسب ارباب رجوع است.

3) سازمان بر حسب منطقه جغرافیایی و سازمان بر حسب محصول است.

4) سازمان بر حسب وظیفه یا تخصص و سازمان بر حسب فرآیند است.

107- عواملی که در هنگام سازماندهی باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از :

1) تقسیم کار – شرح وظایف – شرایط احراز

2) تعیین مشاغل- شرح وظایف – شرایط احراز

3) برنامه های استراتژیک سازمان – برنامه های عملیاتی – واحدهای سازمانی

4) اهداف سازمان- برنامه های استراتژیک سازمان- توانایی های سازمان برای اجرای برنامه­ها

108- ارکان اصلی سازماندهی کدامیک از موارد ذیل را در بر می گیرد؟

1) تقسیم کار- تفکیک و انسجام امور- هماهنگي – وحدت فرماندهی

2) تقسیم کار- وحدت فرماندهی – سلسله مراتب اختیارات سازمانی – کنترل

3) تقسیم کار- گروه بندی – سلسله مراتب اختیارات سازمانی- هماهنگی

4) تقسیم کار- وحدت فرماندهی – گروه بندی مشاغل – نظارت و کنترل

109- ابعاد محتوایی سازمان عبارتند از :

1) محیط ، تکنولوژی ، اندازه ، اهداف و استراتژی سازمان، فرهنگ

2) حرفه ای بودن، نسبت های پرسنلی، اهداف و استراتژی های سازمان، فرهنگ

3) متمرکز بودن ، پیچیدگی ، فرهنگ، اندازه ، اهداف و استراتژی

4) تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیارات، پیچیدگی

110- در ساختار ماتریسی :

1) تقسیم کار به صورت افقی است.

2) تقسیم کار به صورت عمودی است.

3) سازمان به صورت همزمان، دارای دو ساختار است.

4) سازمان در زمانهای مختلف دارای ساختارهای متفاوت است.

 

1

گزینه   2

53

گزینه3

106

 

گزینه1

2

گزینه3

54

گزینه1

107

گزینه1

3

گزینه 2

55

گزینه2

108

گزینه3

4

گزینه1

56

گزینه1

109

گزینه1

5

گزینه2

57

گزینه1

110

گزینه3

6

گزینه4

58

گزینه4

 

 

7

گزینه3

59

گزینه1

 

 

8

گزینه3

60

گزینه1

 

 

9

گزینه1

61

گزینه3

 

 

10

گزینه2

62

گزینه2

 

 

11

گزینه1

63

گزینه2

 

 

12

گزینه2

64

گزینه1

 

 

13

گزینه2

65

گزینه1

 

 

14

گزینه4

66

گزینه3

 

 

15

گزینه3

67

گزینه3

 

 

16

گزینه2

68

گزینه2

 

 

17

گزینه2

69

گزینه1

 

 

18

گزینه1

70

گزینه1

 

 

19

گزینه3

71

گزینه1

 

 

20

گزینه2

72

گزینه2

 

 

21

گزینه4

73

گزینه 3

 

 

22

گزینه2

74

گزینه2

 

 

23

گزینه3

75

گزینه1

 

 

24

گزینه3

76

گزینه1

 

 

25

گزینه1

77

گزینه1

 

 

26

گزینه3

78

گزینه2

 

 

27

گزینه3

79

گزینه2

 

 

28

گزینه1

80

گزینه2

 

 

29

گزینه2

81

گزینه1

 

 

30

گزینه3

82

گزینه4

 

 

31

گزینه2

83

گزینه2

 

 

32

گزینه1

84

گزینه3

 

 

33

گزینه4

85

گزینه1

 

 

34

گزینه1

86

گزینه4

 

 

35

گزینه4

87

گزینه1

 

 

36

گزینه3

88

گزینه1

 

 

37

گزینه1

89

گزینه1

 

 

38

گزینه3

90

گزینه3

 

 

39

گزینه4

91

گزینه2

 

 

40

گزینه3

92

گزینه4

 

 

41

گزینه1

93

گزینه4

 

 

42

گزینه2

94

گزینه4

 

 

43

گزینه4

95

گزینه3

 

 

44

گزینه1

96

گزینه2

 

 

45

گزینه2

97

گزینه3

 

 

46

گزینه3

98

گزینه3

 

 

47

گزینه1

99

گزینه2

 

 

48

گزینه4

100

گزینه1

 

 

49

گزینه4

101

گزینه4

 

 

50

گزینه4

102

گزینه3

 

 

51

گزینه2

103

گزینه1

 

 

52

گزینه3

104

گزینه 1

 

 

 

 

105

گزینه1

 

 

 

 

[ ۸۸/۰۳/۰۴ ] [ 20:14 ] [ من ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ با هدف ارائه مقالات تخصصي مديريت و همچنين معرفي سايتهاي مفيد مديريتي ايجاد شده و در آن سعي شده در حد توان مطالب مفيد مديريتي در اختيار دوستان عزيز قرار گيرد.
از شما عزيزان مي خواهم تا با نظرات خود رونق بخش اين محيط باشيد.
براي تماس با مدير وبلاگ مي توانيد با اين شماره تماس بگيريد.
09393036008
امکانات وب